Έρευνα ΣΕΒ: Τι προβληματίζει τους εξαγωγείς

 

Η πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΒ για τις εξαγωγές, ανέδειξε το κόστος προώθησης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού ως το σημαντικότερο εμπόδιο που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να αυξήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι το κόστος προώθησης και προβολής θεωρείται ως σημαντικό εμπόδιο από το 45% των επιχειρήσεων ενώ έπονται, η εύρεση επαρκούς χρηματοδότησης (34%), το κόστος ασφάλισης εξαγωγών (28%), η γραφειοκρατία και διαφθορά στις αγορές-στόχους (26%), η απουσία διμερών συμφωνιών με χώρες-στόχους (20%), οι δυσκολίες είσπραξης από πελάτες στο εξωτερικό (18%), οι τελωνειακές διαδικασίες σε εξωτερικό (17%) και σε Ελλάδα (15%), ο περιορισμένος όγκος παραγωγής (15%), οι πολιτισμικές διαφορές (11%) και οι διαδικασίες για βίζες και άδειες εισόδου (7%).

Αξιοσημείωτη είναι η σύνδεση των αποτελεσμάτων με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Όσο το μέγεθος της επιχείρησης μικραίνει τόσο αυξάνεται το ποσοστό των απαντήσεων που θεωρούν το κόστος προώθησης και προβολής ως σημαντικό εμπόδιο για την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Αυτό, προϋποθέτει συνεργασίες. Δυστυχώς, παρά το μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι επιχειρηματικές συνεργασίες στην εξαγωγική δραστηριότητα είναι ελάχιστες.

Τα εξαγωγικά συνεργατικά σχήματα, αν και αποδεδειγμένα αποτελούν το όχημα για την επιτυχία των μικρών και μεσαίων εταιριών, δεν λαμβάνουν καμία στήριξη από την Πολιτεία. Σε μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές πολύ δύσκολα θα αναπτυχθούν επιχειρηματικές συνεργασίες χωρίς την παροχή αξιόλογων κινήτρων.

Άλλωστε και η γενικότερη υποστήριξη που παρέχεται από την Πολιτεία προς τους εξαγωγείς είναι περιορισμένη. Το πρόσφατο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις εξαγωγές προβλέπει οικονομική στήριξη μόνο για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις. Ο ΣΕΒ έχει προτείνει να συμπεριληφθούν και άλλες δράσεις όπως π.χ. οι επιχειρηματικές αποστολές, τα in-house promotions και οι προωθητικές ενέργειες μέσω διαδικτύου.

Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, η διεύρυνση των δράσεων στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αποτελεί καίριο αίτημα του ΣΕΒ το οποίο προωθεί προς την κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εξαγωγικούς φορείς της χώρας.

Περισσότερα για τα αποτελέσματα της έρευνας του ΣΕΒ εδώ