ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΟΒΕ – BASF

 

Υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων της ελληνικής οικονομίας με χορηγία της BASF Hellas S.A.

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και με πρωτοβουλία του Σωματείου Υποστηρικτών του ΙΟΒΕ, θα χορηγήσει υποτροφία για εκπόνηση έρευνας στην περιοχή της ανάλυσης κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Η υποτροφία, ύψους 5.000€, υποστηρίζεται από ευγενική χορηγία της BASF Hellas S.A. Η υποτροφία θα υποστηρίξει πρωτότυπη έρευνα στον χώρο της ανάλυσης των προκλήσεων και των προοπτικών κλάδων και επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος του ΙΟΒΕ.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν:
• πτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα οικονομικά
• ηλικία έως 30 ετών (έτος γεννήσεως έως και το 1988)
• γενική βαθμολογία άνω του 8 (με άριστα το 10), σε τουλάχιστον ένα από τα πτυχία τους
• άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση basf_scholar@iobe.gr έως τις 30.11.2018 τα εξής:
i) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ii) μία συστατική επιστολή
iii) υπόμνημα (έως 400 λέξεις) που να τεκμηριώνει την καταλληλόλητα και το ενδιαφέρον για την υποτροφία.

Η απονομή της υποτροφίας θα ανακοινωθεί εντός του 2018 κατόπιν αξιολόγησης και τελικής επιλογής.

Η πλήρης ανακοίνωση: http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=168