ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου  κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης πραγματοποίησαν τις κάτωθι ομιλίες:

Ομιλία του Πρόεδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Θ. Ράπανου.

“Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η φετινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank γίνεται σε μία περίοδο με θετικές προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και με αβεβαιότητες στη διεθνή οικονομική σκηνή και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 είναι κρίσιμο καθώς, μετά το πέρας του τρίτου Προγράμματος Προσαρμογής και Χρηματοδοτικής ∆ιευκολύνσεως της χώρας, οι οικονομικές εξελίξεις και η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για διαρθρωτικές αλλαγές θα προσδιορίσουν τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελληνικής Οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  Η Ελληνική Οικονομία ανέκαμψε το 2017, επιτυγχάνοντας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θετικό ρυθμό μεγεθύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος όμως ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό τόσο της παγκόσμιας, όσο και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το 2018 αναμένεται να συνεχισθεί αυτή η τάση ανακάμψεως, στηριζόμενη στην αύξηση των επενδύσεων, στα έσοδα από τον τουρισμό και στην εξαγωγική επίδοση ορισμένων σημαντικών κλάδων της μεταποιήσεως. Είναι φανερό πλέον ότι η χώρα έχει διανύσει έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των βασικών της μακροοικονομικών ανισορροπιών που την οδήγησαν στην κρίση. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η οριστική επιστροφή της χώρας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Είναι επομένως σημαντικό να εξετάσουμε με την απαιτούμενη ψυχραιμία την κατάσταση της οικονομίας μας, μετά τα τρία Προγράμματα ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής και να αξιολογήσουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται για να σχεδιάσουμε το μέλλον, χωρίς τον κίνδυνο να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Με τα προγράμματα προσαρμογής, η χώρα διόρθωσε τρεις θεμελιώδεις παθογένειες της περιόδου πριν από την κρίση: την ελλειμματική δημοσιονομική διαχείριση, το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την υστέρηση σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η δημοσιονομική προσαρμογή που επετεύχθη είναι τεράστια. Το μέγεθος της προσαρμογής γίνεται πιο εμφανές, αν λάβουμε ως δείκτη το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο, διορθωμένο προς τον οικονομικό κύκλο. Ο δείκτης αυτός μετετράπη από έλλειμμα της τάξεως των 10,3% του δυνητικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2009 σε πλεόνασμα 7,7% το 2017. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό σήμα προς την επενδυτική κοινότητα και τις αγορές γενικότερα ότι η Ελλάδα εισήλθε σε περίοδο διατηρήσιμης συνετούς δημοσιονομικής διαχειρίσεως, απόδειξη της προσηλώσεως των ελληνικών κυβερνήσεων στον στόχο της πλήρους αποκαταστάσεως της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών.  Είναι αλήθεια όμως ότι η ίδια η φύση της δημοσιονομικής προσαρμογής προκάλεσε επιπλέον εμπόδια στην επιχειρηματική δράση. Η δημοσιονομική προσαρμογή στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και των ασφαλιστικών εισφορών και λιγότερο στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στον εξορθολογισμό των δαπανών. Η πολιτική αυτή είχε ως συνέπεια αφ’ ενός τη μείωση των δημόσιων επενδύσεων και αφ’ ετέρου η άκριτη μείωση δαπανών οδήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις, στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχoμένων δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές επί μίας περιορισμένης φορολογικής βάσεως ενισχύουν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, υποσκάπτουν την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και τη φορολογική δικαιοσύνη. Τους επόμενους μήνες η χώρα θα εξέλθει του Προγράμματος ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής και θα απευθυνθεί εκ νέου στις διεθνείς αγορές. Στο ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας ο σχεδιασμός ενός πιο φιλικού στην ανάπτυξη μείγματος φόρων και δαπανών, ταυτόχρονα, με την εντατικοποίηση της προσπάθειας για περιορισμό της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών του δημοσίου τομέα. Ταυτοχρόνως, σε συμφωνία με τους εταίρους απαιτείται να σχεδιασθούν ρεαλιστικές παρεμβάσεις ως προς τους μελλοντικούς στόχους για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους. Η αριθμητική προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι εξίσου θεαματική με εκείνη που επετεύχθη στον δημοσιονομικό τομέα κυρίως όσον αφορά στο σκέλος των υπηρεσιών, χάρη στη συνεχή ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του ελληνικού τουρισμού. Υπάρχουν, ωστόσο, κίνδυνοι στον χώρο του τουρισμού και ο πλέον ορατός κίνδυνος συνδέεται με το ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε περίπτωση περαιτέρω υποτιμήσεως της τουρκικής λίρας, ειδικά μάλιστα εάν περιορισθεί η πολιτική αβεβαιότητα στη γείτονα χώρα. Σε ό,τι αφορά όμως στο εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των εισαγωγών. Η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας προς ένα περισσότερο εξωστρεφές πρότυπο είναι διαδικασία που απαιτεί τελικά αρκετό χρόνο. Τέλος, η σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας που επετεύχθη, με μεγάλο κοινωνικό κόστος μέσω της πολιτικής της εσωτερικής υποτιμήσεως, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών και για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων, ελληνικών και ξένων, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την οικονομική πολιτική των επόμενων ετών. Η θεαματική βελτίωση, ωστόσο, της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας δεν συνάδει με την περιορισμένη βελτίωσή της σε όρους τιμών, εξαιτίας και πάλι των φορολογικών επιβαρύνσεων και της καθυστερήσεως στην απελευθέρωση ορισμένων αγορών, αγαθών και υπηρεσιών.  Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  Η εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους,  η διαμόρφωση ενός ισχυρού αποθέματος ασφαλείας για ικανό χρόνο στο μέλλον και η δέσμευση για συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών θα σηματοδοτήσουν την ομαλή επάνοδο της χώρας στις αγορές, με τη σταθερή πορεία που ακολούθησαν και οι άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα Προγράμματα ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής, όπως η Πορτογαλία και η Κύπρος. Πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι παρά τη διόρθωση πολλών παθογενειών που είχαν επισωρευθεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, ο καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου παραμένει σε επίπεδο ιδιαίτερα χαμηλό τόσο σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο κυρίως με αυτό που απαιτείται για να δημιουργηθούν όχι μόνο νέες, αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, η συρρίκνωση της επενδυτικής δαπάνης κατά τη διάρκεια της οικονομικής υφέσεως, από 21,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2001-2007 σε 12,4% την περίοδο 2011-2017, εξασθένησε σημαντικά το απόθεμα του παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα το ποσοστό αποσβέσεων υπερβαίνει τοv σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Η πτώση του παραγωγικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση της παραγωγικότητας και του ποσοστού απασχολήσεως οδηγούν σε υποχώρηση της παραγωγικής δυναμικότητας της χώρας.  Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, είναι το πώς η χώρα θα μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση των επενδύσεων. ∆εδομένης της αρνητικής μέσης ροπής προς αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία, ως αποτέλεσμα της πτώσεως του διαθεσίμου εισοδήματος και των υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτές έχουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών που ενισχύουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Παράλληλα, η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και των σχεδιαζόμενων έργων υποδομής μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό προσελκύσεως νέων επενδυτικών κεφαλαίων και αναζωογονήσεως πολλών, μικρού και μεσαίου μεγέθους, ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες.  Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και ιδιαίτερα η Alpha Bank, αναλαμβάνουν πλήρως το μερίδιο της προσπάθειας που τους αναλογεί για την ανάκαμψη των επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση των υγιών επιχειρηματικών ιδεών. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς  συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεως μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παράλληλα επετεύχθη ο στόχος για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων ∆ανείων. Η υλοποίηση του προγράμματος διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων την επόμενη διετία, θα αποδεσμεύει κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού και παραγωγικού τομέα μέσω της εξυγιάνσεως πλειάδας επιχειρήσεων και της διαμορφώσεως συνθηκών υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού.  Η πρόσφατη ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι η Alpha Bank διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αποτέλεσμα της συνετούς διαχειρίσεως τα προηγούμενα έτη. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  Είναι γνωστό ότι η υπεύθυνη τήρηση των αρχών εταιρικής διακυβερνήσεως αποτελούσε διαχρονικά για την Τράπεζα βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας τόσο για τους Μετόχους της, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Κατά το προηγούμενο έτος, η Alpha Bank προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην εταιρική της διακυβέρνηση, συμμορφούμενη προς τις νέες εποπτικές απαιτήσεις, αλλά και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.  Αξίζει να γίνει ξεχωριστή αναφορά σε αυτό το γεγονός. Η εκτελεστική διοίκηση και οι ελεγκτικές και εποπτικές μονάδες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος οφείλουν να είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μεγάλες ευθύνες και στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν. Η σύνθεσή τους πρέπει παράλληλα να διασφαλίζει την αποτελεσματική διοίκηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και την ισορροπία στη λήψη αποφάσεων. Είναι προφανές πως ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο έχει θετική επίδραση στην ασφάλεια και στην ευρωστία του τραπεζικού ιδρύματος και παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού σε εκείνους που διαχειρίζονται το χρηματοοικονομικό σύστημα σε επίπεδο χώρας και Ζώνης του Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετικές οδηγίες για την εναρμόνιση των κριτηρίων αξιολογήσεως όλων των δομών διοικήσεως και των εποπτικών οργάνων.  Το 2017, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank προέβη σε αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως και των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες έχουν ανατεθεί σαφώς καθορισμένες και διακριτές αρμοδιότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και με τις πιο πρόσφατες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως. Επίσης, αναθεώρησε την Πολιτική Αξιολογήσεως Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων καθώς και την Πολιτική Σχεδιασμού ∆ιαδοχής Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων. Οι αλλαγές αυτές σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας της Alpha Bank ενισχύουν αποτελεσματικά τις αρχές της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τραπέζης, ενδυναμώνουν τις αρχές ακεραιότητας και διαφάνειας και διασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Καθώς η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε περίοδο σταδιακής ανακάμψεως, η Τράπεζα, με την κεφαλαιακή της ευρωστία και με το ισχυρό της ∆ίκτυο, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Πελάτες της κατά τα επόμενα έτη ενισχύοντας παράλληλα την αξία της περιουσίας των Μετόχων. Οι δυσκολίες δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη. Οι προκλήσεις που αφορούν στη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, την  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την περαιτέρω μείωση του κόστους πρέπει να αντιμετωπισθούν με αποφασιστικότητα, ευελιξία και καινοτόμο πνεύμα. Πιστοί στην ιστορία της Alpha Bank μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται δημιουργικά, να ελέγχει αποτελεσματικά, αλλά και να συνδράμει τα Εκτελεστικά Στελέχη στην προσπάθεια να αντιμετωπισθούν με επιτυχία οι νέες προκλήσεις.  Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα, εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσω εσάς τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλατε τις δύσκολες εποχές που διανύσαμε, και τους Πελάτες μας για τη συνεχή εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους στο έργο μας. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το Προσωπικό της Τραπέζης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εργατικότητά του, την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη  προσήλωσή του στην επίτευξη των στόχων μας. Η Ελληνική Οικονομία εισέρχεται σε μία νέα περίοδο προκλήσεων και ευκαιριών. Όλες και όλοι μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για το καλό της Τραπέζης, της οικονομίας μας, αλλά και για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας”.

Ομιλία του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου κ. ∆ημητρίου Π. Μαντζούνη

“Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η χώρα μας ευρίσκεται σήμερα ενώπιον μίας νέας προκλήσεως: να επανέλθει σύντομα στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και να συγκλίνει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας τον Αύγουστο 2018 αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος μίας μακράς περιόδου αβεβαιότητος.  Πρέπει να καταστεί η αφορμή για ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς η χώρα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της ως επενδυτικός προορισμός.       Η διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές και εξωστρεφείς επενδύσεις θα προσδώσει την αναγκαία ώθηση για τη μεταβολή του παραγωγικού προτύπου της Ελληνικής Οικονομίας, ώστε εφεξής να στηρίζεται στα αγαθά και στις υπηρεσίες που είναι διεθνώς εμπορεύσιμα.  Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος προς την επιχειρηματικότητα, την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και την κάμψη των εμποδίων σε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών.         Τέλος, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη καταλύτη αναπτύξεως μέσω μίας αποφασιστικής φορολογικής μεταρρυθμίσεως που θα περιλαμβάνει χαμηλότερους συντελεστές, απλοποίηση του συστήματος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσεως και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Το τραπεζικό σύστημα θα είναι και πάλι αρωγός στην προσπάθεια ενισχύσεως της επιχειρηματικότητος και της οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση μέσω της χρηματοδοτήσεως των αποδοτικότερων επενδυτικών σχεδίων.  Και τούτο, διότι η οργανική κερδοφορία των τραπεζών ανακάμπτει, ενώ παράλληλα διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο η κεφαλαιακή τους επάρκεια και σταδιακά υποχωρεί το απόθεμα των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους.  Κατά το 2017, η Alpha Bank συνέχισε να υποστηρίζει ενεργώς τις επιχειρηματικές ιδέες που εμφανίζουν ευνοϊκές προοπτικές και ενισχύουν τις υποδομές και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.  Oι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο, οι νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα Ευρώ 6,5 δισ. κατά την τριετία 2018-2020, σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή μας. Θα δοθεί δε, ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών. Τον Μάιο 2018, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ακόμη Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεφαλαιακή του επάρκεια και την ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση μίας απροσδόκητης αρνητικής εξελίξεως στην πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κατά την επόμενη τριετία. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επίδοση της Alpha Bank. Η επίδοση αυτή:  πρώτον, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, το γεγονός ότι η Τράπεζα διαθέτει την υψηλότερη κεφαλαιακή βάση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, δεύτερον, της επιτρέπει να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της, μέσω της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και  τρίτον, σηματοδοτεί την ικανότητά της να συμβάλει στην ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας με την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτύξεως των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με δύο υποθετικές εκδοχές εξελίξεως του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2018-2020), ήτοι μία βασική και μία δυσμενή εκδοχή.

Σημείο αναφοράς της ασκήσεως ήταν ο Ισολογισμός της 31 ∆εκεμβρίου 2017 (static balance sheet approach), αναμορφωμένος για την επίδραση της εφαρμογής του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (IFRS) 9. Υπό τη βασική εκδοχή, ο ∆είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε σε 20,4% για το έτος 2020, ενισχυμένος κατά 212 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας προ προβλέψεων σύμφωνα με τις παραδοχές της βασικής εκδοχής.  Υπό τη δυσμενή εκδοχή, ο ελάχιστος ∆είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε σε 9,7% για το έτος 2020, μειωμένος κατά 856 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής επιπτώσεως επί του πιστωτικού κινδύνου που οφείλεται στις υποθέσεις σύμφωνα με την εφαρμοσθείσα μεθοδολογία για επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2017 η Alpha Bank, εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της σχέδιο, βελτίωσε την αποδοτικότητά της και επέστρεψε σε κερδοφόρο πορεία ισχυροποιώντας τον ισολογισμό της.  Τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή της από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους.  Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση το τέταρτο τρίμηνο 2017 και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 0,9 δισ., μέσω πωλήσεων ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) καθώς και των εισροών καταθέσεων ύψους Ευρώ 0,9 δισ.. Συνεπεία των ανωτέρω εξελίξεων, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε  Ευρώ 7 δισ. στο τέλος ∆εκεμβρίου 2017, μειωμένη κατά Ευρώ 6,2 δισ. σε ετήσια βάση και υπεχώρησε έτι περαιτέρω σε Ευρώ 4,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018.  Στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού των πηγών χρηματοδοτήσεώς της, η Alpha Bank συμμετείχε στο πρόγραμμα στοχευμένης μακροπρόθεσμης χρηματοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (=T-LTRO) προς τις Τράπεζες της Ευρωζώνης. Το συνολικό ποσό που μπορεί να αντλήσει η Τράπεζα διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3,1 δισ. με αρνητικό επιτόκιο (-0,40%) για τέσσερα έτη συνολικά και της επιτρέπει να αξιοποιεί πλήρως την εν λόγω παροχή ρευστότητος, βάσει των ενεχύρων που έχει εκχωρήσει στην ΕΚΤ. Η Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια ενισχύσεως της κερδοφορίας της και το 2017. Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.942,6 εκατ. Παράλληλα, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 323,5 εκατ., από Ευρώ 317,9 εκατ., κυρίως από αμοιβές και από προμήθειες χορηγήσεων λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) καθώς και από τη συνεισφορά εργασιών private banking και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι υψηλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού συνέβαλαν στην περαιτέρω αύξηση του καθαρού εσόδου προμηθειών από πιστωτικές κάρτες σε Ευρώ 65,3 εκατ. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 144,7 εκατ. έναντι Ευρώ 84,9 εκατ., επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη λόγω πωλήσεων ομολόγων, αλλά και της συμμετοχής της Τραπέζης στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού ∆ημοσίου.  Το 2017 συνεχίσθηκε, για ένα ακόμη έτος, η περιστολή του κόστους. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.104 εκατ., επηρεασμένα από την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων, η οποία αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση των ∆απανών Προσωπικού, με τον αντίστοιχο ∆είκτη Εξόδων/Εσόδων να μειώνεται περαιτέρω σε 47,6% για το 2017 από 48,2% το 2016.       Στο τέλος ∆εκεμβρίου 2017, οι ∆απάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 5,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 473,6 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως του αριθμού του Προσωπικού σε 11.727 Εργαζομένους. Το ∆ίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 670 Καταστήματα έναντι 721 Καταστημάτων στο τέλος του 2016.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τους στόχους του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως όσον αφορά τόσο στον αριθμό Εργαζομένων όσο και στον αριθμό Καταστημάτων.

Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 530,7 εκατ., αυξημένα κατά 4,1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση των εξόδων για τη διαχείριση καθυστερήσεων.  Μη λαμβανομένου υπ’ όψιν του κόστους διαχειρίσεως των καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 88,2 εκατ.,  τα Γενικά Έξοδα διαμορφώνονται σε Ευρώ 442,5 εκατ. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1 δισ. το τέταρτο τρίμηνο 2017, τάση η οποία συνεχίσθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2018, φθάνοντας στο τέλος Μαρτίου τα Ευρώ 35,9 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,3 δισ., κυρίως λόγω της αυξήσεως των καταθέσεων Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ. στο τέλος ∆εκεμβρίου, κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στην Alpha Bank Romania S.A. Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 56,6 δισ., μειωμένες, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του σχεδίου για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και της πωλήσεως χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.  Ως εκ τούτου, ο ∆είκτης ∆ανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος ∆εκεμβρίου 2017 έναντι 129% το τρίτο τρίμηνο 2017, ενώ στην Ελλάδα περιορίσθηκε σε 128% από 132%.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, ο στόχος για το 2018 στην Ελλάδα ετέθη στο 119%, ο οποίος και επετεύχθη ήδη εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο ζήτημα που η Τράπεζα καλείται να αντιμετωπίσει. Η απλούστευση του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεως των εταιριών διαχειρίσεως πιστωτικών απαιτήσεων και η πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων συνιστούν σημαντικά βήματα εξομαλύνσεως. Η Τράπεζα πολλαπλασιάζει τις ενέργειές της, διευρύνοντας τις λύσεις που προτείνει στους δανειολήπτες, προσφέροντας μία σειρά εναλλακτικών επιλογών όπως η μείωση επιτοκίου, η παράταση διαρκείας, ο διαχωρισμός οφειλής, η μερική διαγραφή οφειλής και η λειτουργική αναδιάρθρωση επιχειρήσεως. Με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί των κεφαλαιακών δεικτών.  Ως εκ τούτου, το τέταρτο τρίμηνο 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν με επιταχυνόμενο ρυθμό κατά Ευρώ 1,8 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 25 δισ. Η επίδοση αυτή αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο 2017, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως οι εκκαθαρίσεις και οι εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων καθώς και οι διαγραφές.  Τα ∆άνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά κατά Ευρώ 3 δισ., με αποτέλεσμα στο τέλος ∆εκεμβρίου ο ∆είκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου να διαμορφωθεί σε 34,9% και ο ∆είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 67%. Ο συνολικός μάλιστα ∆είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωμάτων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%. Στο τέλος ∆εκεμβρίου, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 13,3 δισ., ενώ ο ∆είκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 23,5%. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα για το 2017 μειώθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 267,5 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά κυρίως λόγω μειώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.  Το ∆ίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 186 Καταστήματα. Ο ∆είκτης ∆ανείων προς Καταθέσεις στις Τράπεζες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά και περιορίσθηκε σε 118% τον ∆εκέμβριο έναντι 145% πέρυσι.

Την 25 Ιανουαρίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 500 εκατ., ο σχεδιασμός της οποίας είχε ξεκινήσει από το 2017. Η διάρκεια είναι πενταετής και η απόδοση στη λήξη 2,75%. Η Έκδοση προσήλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν πέντε (5) φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%). Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μέσω συγχρόνων μέσων, κυρίως smartphones, εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τις εφαρμογές  κινητών τηλεφώνων και της ηλεκτρονικής τραπεζικής, σε συνδυασμό βεβαίως με τις υπηρεσίες που παρέχει το ∆ίκτυο Καταστημάτων. Το 2017 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Alpha Bank στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Η Τράπεζα προέβη σε μία σειρά στρατηγικών ενεργειών όπως: η θέσπιση νέων οργανωτικών δομών (όπως του Chief Digital Officer και των ∆ιευθύνσεων Ψηφιακής Τραπεζικής και Καινοτομίας και Customer Experience and Loyalty), για την προώθηση και για τον συντονισμό των απαιτουμένων ψηφιακών δράσεων και την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε καίριες θέσεις, η κατάρτιση τριετούς σχεδίου 2018-2020, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τραπέζης και  η υλοποίηση επιλεγμένων ψηφιακών δράσεων εντός του 2017 όπως:  o η θέσπιση και η παρακολούθηση προγράμματος με σκοπό την αύξηση της χρήσεως ψηφιακών καναλιών αυτόνομης εξυπηρετήσεως από τους Πελάτες για τις καθημερινές συναλλακτικές τους ανάγκες με παράλληλη αποφόρτιση των Ταμείων των Καταστημάτων και  o ο ∆ιαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας “Fintech Challenge ’17” στον οποίο συμμετείχαν 18 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στη χώρα και η βράβευση των 3 καλύτερων ιδεών. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η Alpha Bank έχει ενσωματώσει την κοινωνική ευθύνη στις αρχές και στις αξίες του Ομίλου. Παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Τράπεζα επί σειρά ετών πρωτοπορεί και σχεδιάζει Προγράμματα για την υποστήριξη των τομέων της υγείας, της εκπαιδεύσεως, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας εν γένει. Γνωρίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχει επενδύσει σε πρωτοβουλίες εξοικονομήσεως ενέργειας, στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.  Παράλληλα, παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της και τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και επιδιώκει τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Για τον σκοπό αυτό, προωθεί την ορθολογική χρήση των εγκαταστάσεων φωτισμού, θερμάνσεως και ψύξεως των Κτηρίων της, τη χρήση φιλικού προς το περιβάλλον εξοπλισμού, καθώς και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πραγματοποιεί ενέργειες για την αποδοτική χρήση πρώτων υλών και υλικών και εφαρμόζει την αρχή «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» για τη διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, η Alpha Bank ενίσχυσε Ιδρύματα, Συλλόγους και σχολεία σε όλη την Ελλάδα μέσω της αποστολής βιβλίων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και Πανεπιστήμια για τη χορήγηση υποτροφιών.  Μεγάλη και σημαντική ήταν, για ακόμη ένα έτος, η συμμετοχή των Εργαζομένων της Τραπέζης σε εθελοντικές εκδηλώσεις. Ειδικότερα, 1.000 περίπου Εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος.   Συνεχίσθηκε το Πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την υγεία”, το οποίο λαμβάνει χώρα ετησίως με σκοπό την αποστολή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων στα ιατρεία νήσων της Ελλάδος.  Έως σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου 200.000 ιατρικά μηχανήματα και αναλώσιμα είδη σε ιατρεία 32 νήσων της Ελλάδος. Το Πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2018 με παραδόσεις ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε επιπλέον 10 νήσους της Ελλάδος.

Το Πρόγραμμα “Χέρι Βοηθείας”, κύριο μέλημα του οποίου είναι η υποστήριξη ευπαθών ομάδων (άποροι, πολύτεκνοι, ηλικιωμένοι), συνεχίσθηκε και το 2017 σε συνεργασία με 10 Μητροπόλεις, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2012 που ξεκίνησε το Πρόγραμμα έως και σήμερα έχουν παραδοθεί 24.000 τροχήλατα σακίδια με τρόφιμα.  Επίσης, συνεχίσθηκε το πρόγραμμα “Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”, στο πλαίσιο του οποίου 550 παιδιά που φιλοξενούνται σε 9 Ιδρύματα επισκέφθηκαν Μουσεία και παρακολούθησαν παραστάσεις. Η Τράπεζα επί σειρά ετών συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Με στόχο τη συντήρηση γλυπτών και ιστορικών μνημείων, συνεχίσθηκε το πρόγραμμα “Οι φθορές που πληγώνουν”. Ειδικότερα, το 2017 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκαταστάσεως και συντηρήσεως του Ωδείου Αθηνών, του Βασιλικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καθώς και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ενώ συνεχίσθηκε η δράση “Ξαναδίνουμε λάμψη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης”, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια, τη Χ.Α.Ν.Θ. και τον ∆ήμο Θεσσαλονίκης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Alpha Bank ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληγέντες από πλημμύρες, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές, προσφέροντας είδη ρουχισμού, τρόφιμα μακράς διαρκείας, αλλά και λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα ρυθμίσεων για τη στήριξη των Πελατών της, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων που διαμένουν ή εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές.  Το 2017, η Alpha Bank στάθηκε επίσης αρωγός στην προσπάθεια της Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου για αναφύτευση των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαϊά της 25 Ιουλίου 2016, στα Μαστιχοχώρια της Νοτίου Χίου, μέσω της δωρεάς 2.000 δενδρυλλίων μαστιχοφόρου σχίνου. Τέλος, η Τράπεζα πραγματοποίησε σειρά εκθέσεων, εκδόσεων και δράσεων, από τις οποίες οι σημαντικότερες ήταν:  H έκθεση “ΧΡΗΜΑ. Σύμβολα απτά στην αρχαία Ελλάδα”, την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με θέμα τη χρήση του νομίσματος όχι μόνον ως μέσου συναλλαγής, αλλά και ως μέσου συμβολισμού. Στην Έκθεση, την οποία  επισκέφθηκαν 10.362 άτομα, παρουσιάσθηκαν 85 νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank μαζί με 159 λοιπά αντικείμενα από 29 Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδος, από δύο Μουσεία της Ιταλίας, από το Βρεταννικό Μουσείο και από το Μουσείο του Λούβρου. Στο πλαίσιο της Εκθέσεως, εκδόθηκε ο σχετικός κατάλογος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν 520 μαθητές από 23 σχολεία της Αττικής.  T ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”, το οποίο, μέσα σε μία ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα, επισκέπτεται σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 3.273 μαθητές, από 63 Σχολεία σε 36 πόλεις της ελληνικής επικράτειας.   Η ημερίδα με τίτλο “Τα Μουσεία της Κέρκυρας συνομιλούν: προκλήσεις και προοπτικές” που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από εννέα Μουσεία της νήσου.   Η έκθεση “Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα” με έργα από τη Συλλογή της Τραπέζης, η οποία συνέχισε και το 2017 την περιοδεία της ανά την Ελλάδα.  Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, παρουσιάσθηκε στη ∆ημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα.  Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στελεχών  της Τραπέζης για να συζητηθούν θέματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό, όπου και επιβεβαιώθηκαν οι ακόλουθοι άξονες δράσεως:  Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων η περαιτέρω μείωση των εξόδων η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως  η εφαρμοστέα στρατηγική για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου και   η προτεραιοποίηση των βασικών επιχειρησιακών στόχων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, διατηρώντας τις διαχρονικές αρχές της Τραπέζης.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου της απέναντι στις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, η Τράπεζα θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση της διαχειρίσεως των Μη Εξυπηρετουμένων ∆ανείων και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια περαιτέρω αναπτύξεως της Ελληνικής Οικονομίας.  Η Alpha Bank, με αισιοδοξία για το μέλλον, βασιζόμενη στην εργατικότητα και στην αφοσίωση του Προσωπικού, στο οποίο μεταφέρω τις ευχαριστίες της ∆ιοικήσεως, ενδυναμώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και με τους Μετόχους της, όπως άλλωστε πράττει από ιδρύσεώς της”. O ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. ∆. Π. Μαντζούνης, κλείνοντας την ομιλία του, διατύπωσε την πρόθεσή του να δρομολογήσει τη διαδικασία διαδοχής του. Tούτο ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνει με την αρμόζουσα για τη θέση και ιστορία της Alpha Bank στο τραπεζικό σύστημα περίσκεψη, σύνεση και προσοχή.   Οι σημαντικές προκλήσεις που υπάρχουν προχωρώντας θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ιδιότητες και ικανότητες που θα πρέπει ο επόμενος ∆ιευθύνων Σύμβουλος να κατέχει, προσθέτοντας ότι η Alpha Bank έχει ήδη στο στελεχιακό της δυναμικό ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρόλο, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει να προσφέρει στην Τράπεζα και τον Όμιλο από τη θέση του στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.