Τουλάχιστον 3 χαρακτήρες

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ

Το μέλλον στη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων ακινήτων είναι ψηφιακό
Οι επενδυτές και διαχειριστές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την έντονη γραφειοκρατία, την υποχρέωση για πολλαπλές συναλλαγές με υπηρεσίες και αρχές, και την ανάγκη συντονισμού μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας σε ευρεία κλίμακα και να πετυχαίνουν φιλόδοξους στόχους αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση και εμπορευματοποίηση των ακινήτων τους

Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο του σήμερα, η ελληνική αγορά ακινήτων, η οποία έχει επανέλθει σε ανοδική τροχιά ανάπτυξης, προσφέρει μοναδικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τους θεσμικούς επενδυτές και τις εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Οι επενδυτές και διαχειριστές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την έντονη γραφειοκρατία, την υποχρέωση για πολλαπλές συναλλαγές με υπηρεσίες και αρχές, και την ανάγκη συντονισμού μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας σε ευρεία κλίμακα και να πετυχαίνουν φιλόδοξους στόχους αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση και εμπορευματοποίηση των ακινήτων τους.

Βασική απάντηση στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες τους είναι η ταχύτερη ψηφιοποίηση της λειτουργίας τους, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση, τον συντονισμό των ενεργειών, των συνεργατών, του κόστους και της ποιότητας υπηρεσιών τους, που θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και αυξανόμενες αποδόσεις.

 Θέλοντας να αναδείξουμε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αλλά και σε μεγάλο βαθμό διεθνώς, θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε στα ακόλουθα:

  • Η πρώτη σημαντική πρόκληση είναι η ποιότητα των δεδομένων των χαρτοφυλακίων ακινήτων, καθώς και των δεδομένων της αγοράς. Τα χαρτοφυλάκια συνοδεύονται από ελλιπή, ή κατακερματισμένα δεδομένα, καθιστώντας δύσκολη την απόκτηση μιας ολιστικής εικόνας της πραγματικής τους κατάστασης. Παράλληλα, η απουσία αξιόπιστων πηγών δεδομένων της αγοράς και η ασυνεπής ποιότητα μεταξύ τους, οδηγεί σε ανακριβείς εκτιμήσεις και στη λήψη μη βέλτιστων στρατηγικών αποφάσεων.
  • Ένα άλλο πιεστικό ζήτημα είναι η λειτουργική αναποτελεσματικότητα, η οποία προκαλείται από τον παραδοσιακό τρόπο (στην πλειοψηφία του χειροκίνητο), ή μέσω της χρήσης απαρχαιωμένων, ή ακατάλληλων, εργαλείων εκτέλεσης των εργασιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη δυσχέρεια στον συντονισμό των ενεργειών, μεταξύ πολλαπλών εμπλεκομένων πλευρών, καθιστούν τις εργασίες χρονοβόρες, εμποδίζοντας την ταχύτητα υλοποίησης και περαίωσης των υποθέσεων κι επιδρώντας αρνητικά στη συνολική απόδοση.
  • Η διόγκωση του μεγέθους των χαρτοφυλακίων, η οποία απαρτίζεται από χιλιάδες και διαφορετικού τύπου ακίνητα διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα, επιφέρει περαιτέρω πολυπλοκότητα στο εκάστοτε εγχείρημα, καθώς η προώθηση, η λήψη και η διαχείριση των ζητήσεων, ο συντονισμός των μεσιτών, η ανάγκη για φυσικές υποδείξεις και οι συμβολαιοποιήσεις κλιμακώνονται εκθετικά με την αύξηση του αριθμού των ακινήτων και επιφέρουν τον κίνδυνο αστοχιών.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Prosperty OS, προσφέρουν ένα οικοσύστημα λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των πολύπλοκων προκλήσεων, αποσκοπώντας στον εξορθολογισμό, καθώς και στη βελτίωση της ταχύτητας και των αποτελεσμάτων της διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα.

«ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ONLINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ».

Ένα από τα βασικά οφέλη που προσφέρει η χρήση της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης και ενοποίησης των δεδομένων πολλαπλών ακινήτων διαφορετικού τύπου, προέλευσης χαρτοφυλακίων και τοποθεσίας, και τον συγκερασμό τους με real time δεδομένα της αγοράς, που αντλούνται από διαφορετικές πηγές σε μια ενιαία βάση. Μέσω του τρόπου αυτού, καθαρίζει και ομαλοποιεί τα δεδομένα, διασφαλίζοντας την πληρότητα και την ακρίβειά τους, συγκεντρώνοντας το σύνολο των πληροφοριών, των εγγράφων και των media σε ένα σημείο, επιτρέποντας έτσι στους διαχειριστές τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση της ροής εργασιών μέσω workflow, βελτιστοποιεί τις καθημερινές εργασίες, όπως η εισαγωγή δεδομένων και η παραγωγή αναφορών, μειώνοντας τα σφάλματα και εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο. Τα εύχρηστα ψηφιακά dashboards παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, αναφορικά με την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου και το στάδιο της διαδικασίας, διευκολύνοντας τον ενδελεχή παρακολούθηση κόστους – απόδοσης.

Η χρήση cloud επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργάζονται από απόσταση και ασύγχρονα, ενορχηστρώνοντας όμως παράλληλα τις διάφορες ενέργειες, διασφαλίζοντας έτσι τον παραλληλισμό των ενεργειών. Η διασύνδεση διαφορετικών εφαρμογών (όπως workflow, εκτιμήσεων, sites προώθησης αγγελιών, CRM, πληρωμών, ERP μέσω API) επιτρέπει τον συγχρονισμό τους σε πραγματικό χρόνο και την εύκολη δημιουργία ενιαίας εικόνας του εκάστοτε ακινήτου.

Τα ολιστικά εργαλεία για την ψηφιακή προώθηση σε πολλαπλά Μέσα, η προσέλκυση στοχευμένων ζητήσεων, η πρόταση επιπλέον ακινήτων, μέσω της χρήσης Artificial Intelligence, και η αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους μέσω του συντονισμού μεσιτών και ενδιαφερομένων, διασφαλίζει τη συνεπή και υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες.

Οι διαχειριστές, οι οποίοι θα επενδύσουν στρατηγικά σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης και προώθησης και θα προσφέρουν ολιστικές υπηρεσίες στους τελικούς πελάτες, από την αναζήτηση ενός ακινήτου μέχρι τη λήψη στεγαστικού δανείου, και από την online διαχείριση του κλεισίματος μιας συναλλαγής μέχρι την ασφάλιση του ακινήτου τους, είναι αυτοί οι οποίοι θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.

*Ο Νίκος Πατσιόγιαννης είναι Co-founder & COO στην Prosperty

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ